PÅMELDING


Les igjennom Skolens Vilkår før du sender inn påmelding – slik at du er inneforstått med skolens regler.


VILKÅR


Ved påmeldig til ett av våre kurs bekrefter du å ha lest og akseptert våre generelle vilkår slik de er beskrevet i punktene 2-11.
Depositum pålydende €195 må innbetales via kredittkort, bank (Swift) eller nettbank til skolens konto som bekreftelse på din bestilling. Depositumet utgjør en del av kurskostnaden, men vil ikke bli refundert dersom kurset avbestilles etter at opptak er bekreftet.
Restbeløpet skal være betalt/bekreftet innbetalt senest 2 dager etter skolestart. Betaling kan skje via bank-/postoverføring, bankkort (skolens terminal) eller gjennom kontant oppgjør senest 3 dager etter kursstart.
Ved avbestilling gjelder følgende regler: Ved avbestilling mer enn 21 dager før kursstart blir resterende kurskostnad ikke belastet. Depositum €195 blir imidlertid ikke refundert. Ved avbestilling mer enn 3 dager før kursstart blir 50% av resterende kurskostnad i tillegg belastet. Ved avbestilling 3 dager eller mindre før kursstart blir hele kurskostnaden belastet. All bestilling og avbestilling skal skje skriftlig.
SørSpansk SpråkSkole fritar seg fra ansvar for skader som rammer kursdeltageren på grunn av streiker, katastrofer, ulykker eller andre force majeure-grunner, samt skader som inntreffer utenfor skolens lokaler. Vi reserverer oss overfor trykkfeil i katalog og på skolens hjemmeside. Det tas også forbehold om endringer i fritidsprogram og undervisningsopplegg som har sin årsak utenfor skolens kontroll. I slike tilfeller vil skolen bidra til et likeverdig erstatningstilbud.
Kursdeltakere anbefales å tegne reise-/sykeforsikring i kursperioden samt medta utfylt skjema E101 fra trygdekontor. Om du er usikker på dine rettigheter og forsikringsvilkår kontakt skolen for nærmere informasjon.
Eleven vil være erstatningspliktig for skjødesløs behandling og ødleggelser av innkvarteringssted og andre forhold som ikke dekkes av ordinære forsikringer (brann/vann).
Elever som har fått bekreftet innlosjering i Casa de Andalucia, eller hos en vertsfamilie, kan bli innlosjert i leilighet dersom forhold skolen ikke rår over inntrer. Merkostnader knyttet til disse innlosjeringsformene vil da bortfalle.
SørSpansk SpråkSkole reserverer seg retten til å annullere bestillingen om eleven ikke har betalt hele kursavgiften senest 2 dager etter kursstart. Vilkårene i pkt. 4 gjelder like fullt. Ved alvorlig udisiplinerte atferd, eller etter gjentatte advarsler, kan skolen annullere kontrakten uten at eleven har rett til refusjon av kurskostnaden.
SørSpansk SpråkSkole påberoper seg retten til å bruke fotografier av studenter som blir tatt under oppholdet til Web-side og reklameformål, så fremt eleven ikke uttrykkelig motsetter seg dette. Skolens ledelse skal i så fall varsles om dette før avreise.
Etter avsluttet studium har du krav på svar på inntil 10 spørsmål over internett innen 4 uker etter avsluttet kursdato.
Ønsker du å anvende internasjonal postoverføring sendes denne til:
SørSpansk SpråkSkole – C/ Playa de la Ballena 12 – 11406 Jerez de la Frontera, Spania.

Ønsker du å overføre via bank (swift), benyttes bankkonto:

Banco Sabadell
Calle Santa Maria, nº9
11402 Jerez de la Frontera
(Cádiz)
IBAN:ES 440081-7411-47-0001425748
BIC: BSABESBBXXX